Folkia kviklån

Folkia Lånevilkor

Vilkår for mikrolån Folkia

August 2012
Kreditgiver: Folkia AS Norge, Filial Sverige

1. Information
Folkia tilbyder korte lån via Internettet. Vi tilbyder korte lån med en løbetid på under 3 måneder. Vi opfylder naturligvis den gældende danske lovgivning – og tilstræber i alle forhold at sikre kunderne en hurtig og god service. Låneaftalen og al kommunikation er på dansk. Priser for vores ydelser samt de almindelige forretningsbetingelser fremgår på vores hjemmeside www.folkia.dk.

2. Lån
For at kunne låne penge hos Folkia skal du som minimum opfylde følgende betingelser:
• Du skal være min. 20 år
• Du skal have fast folkeregisteradresse i Danmark
• Du må ikke være registreret hos RKI (Ribers) eller DebitorRegistret
• Har du allerede et lån hos os, skal dette tilbagebetales, før du kan optage et nyt
• Du har været bosat i Danmark i mindst 12 måneder
• Du har en fast indkomst på mere end 5.000 kr. efter skat om måneden, dog ikke en offentlig ydelse som SU, kontanthjælp, starthjælp eller revalidering.

3. Acceptfrist
Hvis du godkendes som låntager, gælder vores lånetilbud i 24 timer, regnet fra tilbuddets afgivelse. Har du ikke inden denne frist accepteret lånetilbuddet, bortfalder tilbuddet uden videre.

4. Låneomkostninger
For lånet er låntageren skyldig at betale de omkostninger som er oplyst ved ansøgningen og som fremgår af de Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger som er sendt til låntageren.

Øvrige omkostninger:
Rykkergebyr pr. rykker ved for sen betaling: kr.100. ÅOP er den samme før og efter skat. Den opgivne rente er den nominelle rente.

Lånegebyret inkluderer blandt andet omkostningerne i forbindelse med identitetskontrol, kreditvurdering, registeropslag samt generel sagsbehandling. Foruden ovenstående omkostninger kan Folkia kræve følgende omkostninger særskilt betalt af låntager: Udgifter påført Folkia som følge af lånets misligholdelse, herunder gebyr for rykkerskrivelser, gebyr for overdragelse til inkasso samt morarente. Ved overgivelse til inddrivelse via inkassobureau pålægges tillige sædvanlige inkassoomkostninger herfor. Såfremt låntager fortsat ikke betaler eller indgår aftale eller forlig herom, overdrages sagen til retslig inkasso ved advokat. Omkostningerne til den retslige inkasso pålægges tillige låntager.

Såfremt lånet ikke tilbagebetales rettidigt forbeholder Folkia sig ret til at opkræve morarenter svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7%.

5. Udbetaling og låneperiode
Udbetaling sker til din konto. Vi giver dig automatisk besked om hvor hurtigt pengene er på din konto. Dette vil variere afhængig af hvilken bank du har og hvornår på dagen du har ansøgt. Lånet skal tilbagebetales i sin helhed inkl. lånegebyr senest på den aftalte forfaldsdag. Tilbagebetalingen skal ske ved indbetaling af den betalingsanmodning som bliver fremsendt via SMS, e-mail eller post.

6. Indbetaling før tid
Låntageren har ret til at helt eller delvis indfri sit lån med tillæg af stiftelsesomkostninger (navngivne som omkostninger i Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger) når som helst inden forfaldsdagen. Dette skal ske af den fremsendte betalingsanmodning og kan ske uden pådragelse af yderligere omkostninger end de i pkt. 5 angivne.

7. Overdragelse af gæld
Folkia forbeholder sig ret til helt eller delvist at overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.
Låntager er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

8. Behandling af personoplysninger
Låntager oprettes i Folkias kundekartotek. Det oplyses i denne forbindelse, at Folkia er dataansvarlig iht. Persondataloven. Folkia registrerer låntagers navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer samt låneoplysninger. Behandlingen af kundeoplysningerne er nødvendige for opfyldelse af kreditaftalen.

Folkia opbevarer de af låntager afgivne oplysninger til brug for kreditvurdering samt til brug for markedsføring af lignende produkter, medmindre låntageren har frabedt sig dette skriftligt til Folkia.

Opbevaring af låntagers data sker i henhold til reglerne i Lov om behandling af personoplysninger. Vi forbeholder os ret til at optage samtaler, eller på anden vis, dokumentere kommunikation med låntageren.

9. Vigtige oplysninger og kommunikation
Låntager har pligt til straks at underrette Folkia skriftligt om ændringer i adresse, telefonnummer og/eller e-mail adresse idet post fremsendt til den af Folkia registrerede adresse samt elektroniske beskeder sendt via SMS elle e-mail vil blive anset for at være kommet frem til låntager.

Låntager er indforstået med, at der gyldigt og med bindende virkning kan sendes meddelelser vedrørende låneforholdet herunder betalingspåmindelser til låntageren via SMS, e-mail eller ved hjælp af andre elektroniske kommunikationsmidler oplyst Folkia af låntager.

10. Misligholdelse
I tilfælde af misligholdelse forfalder lånet inkl. stiftelsesomkostninger og gebyrer til øjeblikkelig betaling.

Låneaftalen anses for misligholdt i tilfælde af at låntager:
• udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest
• standser sine betalinger, går konkurs, indleder forhandling om gældssanering eller indleder forhandlinger om akkord
• afgår ved døden
• tager fast bopæl udenfor landets grænser
• flytter bopæl og ikke inden 14 dage skriftligt underretter Folkia herom, eller
• har givet urigtige oplysninger af betydning for lånets oprettelse

Såfremt lånet i tilfælde af misligholdelse ikke tilbagebetales øjeblikkeligt, vil vi fremsende rykkerskrivelser, hvorved et gebyr på kr.100 pr. rykkerskrivelse vil blive opkrævet jf. Rentelovens regler. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overgivet til inkassobehandling, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet.

11. Ansvar
Folkia er ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er os selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne:

Svigt i vores strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb, eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror, hærværk (herunder computervirus og –hacking),

strejke, arbejdsnedlæggelse, sympatistrejke, lockout, blokade eller lign., uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af os selv eller vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder også, når konflikten rammer dele af Folkia eller vores leverandører, eller andre omstændigheder, som er udenfor vores kontrol.

12. Misbrug
I tilfælde af misligholdelse af låneaftalen vil Folkia i henhold til gældende lovgivning indberette låntager til skyldnerregistre, som f.eks. RKI og DebitorRegistret. Vi politianmelder herudover svindel og groft misbrug.

13. Klager
Klager bedes fremsendt skriftligt til Folkia AS Norge, Filial Sverige, Amaliegade 35, 1. sal, 1256 København K. Såfremt du ikke er tilfreds med vores svar på din klage har du efterfølgende mulighed for at anlægge en civil retssag ved domstolene i Danmark efter de almindelige regler herom. I den forbindelse finder dansk ret anvendelse. Låneforholdet er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning.

14. Fortrydelsesret
Efter lov om kreditaftaler § 19 kan du fortryde en kreditaftale indenfor 14 dage fra den dag, du har modtaget den aftalte ydelse. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvis du udøver din fortrydelsesret, skal du til Folkia betale kapitalen (låneprovenuet) og de renter der er påløbet fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato, hvor kapitalen betales tilbage, uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter at du sendt Folkia skriftligt meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis låneaftalen på baggrund af låntagers udtrykkelige samtykke er blevet opfyldt af begge parter inden udløbet af fortrydelsesfristen. Efter udløbet af fortrydelsesfristen kan aftaler opsiges i overensstemmelse med reglerne i låneaftalen og disse vilkår. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du ønsker at udnytte fortrydelsesretten skal sendes til:

Folkia AS Norge, Filial Sverige
Amaliegade 35, 1. sal
1256 København K

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.