Reporäntan sänks

Reporäntan har sänkts till noll procent

Idag sänktes reporäntan till noll procent

Riksbanken chockade alla idag genom att sänka reporäntan till 0 procent. I Sverige har detta aldrig skett tidigare och därav var det inte många som förväntade sig att Riksbanken skulle sänka reporäntan till noll procent.

Effekten blir att bolån blir billigare och att priserna på bostäder går upp

Frågan är ifall bankerna kommer att sänka sina räntor på sina banklån? En naturlig konsekvens av den sänkta reporäntan borde vara att bankerna sänker sina räntor på banklån bland annat på bolån och privatlån som är banklån utan säkerhet. När bostadsräntorna sänks så borde bostadslånen i praktiken bli billigare. Frågan är dock hur pigga bankerna är på att sänka sina räntor på bolånen. När Riksbanken sänkte kraftigt senast så sänkte inte bankerna boräntorna i samma omfattning på bostadslånen. Naturligtvis är detta ett gyllene tillfälle för bankerna som förmodligen passar på och höjer sina marginaler nu när tillfället ges. Dock kan vi vara säkra på att bankerna kommer att sänka sina räntor på banklån såsom bolån och blancolån vilket är en naturlig effekt av Riksbankens chocksänkning. Sker ingen sänkning är konkurrensen satt ur spel och då har vi allvarliga problem.

Riksbankens motiv sill sänkningen

Svensk ekonomi är relativt stark och fortsätter att förbättras

Riksbanken skriver i sitt pressmeddelande att Svensk ekonomi är relativt stark och konjunkturen fortsätter att förbättras. Men inflationen är för låg. Riksbankens direktion har därför beslutat att penningpolitiken behöver bli ännu mer expansiv för att inflationen ska stiga mot målet på 2 procent. Direktionen sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till noll procent och reviderar ned reporäntebanan påtagligt. Direktionen bedömer att reporäntan behöver vara kvar på denna nivå tills inflationen tydligt tagit fart. Först i mitten av 2016 bedöms det vara lämpligt att långsamt börja höja räntan.

Konjunkturen har förbättrats

Riksbanken skriver även att konjunkturen i omvärlden som helhet väntas långsamt fortsätta att förbättras men skillnaden mellan regioner är alltjämt stor. Konjunkturutsikterna för USA och Storbritannien är goda medan återhämtningen i euroområdet väntas bli ännu långsammare än i tidigare bedömning. Även prognoserna för inflationen i omvärlden är lägre och flera av världens centralbanker väntas föra en mycket expansiv penningpolitik ytterligare en tid.

I Sverige fortsätter konjunkturen att förbättras, framför allt driven av en god tillväxt i hushållens konsumtion och bostadsinvesteringarna. Exporten, som har hämmats av den relativt svaga ekonomiska utvecklingen i omvärlden, ökar snabbare framöver när aktiviteten stiger i de länder Sverige handlar med. Arbetsmarknaden stärks ytterligare de kommande åren och arbetslösheten sjunker tydligt.

Inflationen är fortfarande för låg

Riksbanken skriver att trots att såväl BNP som sysselsättning har ökat i relativt god takt det senaste året har inflationen fortsatt att bli lägre än väntat. Den breda nedgången i inflationen och de återkommande nedrevideringarna av inflationsprognosen tyder på att det underliggande inflationstrycket är mycket lågt och lägre än i tidigare bedömning. Detta tillsammans med lägre inflation och svagare konjunkturutveckling i omvärlden innebär sammantaget att det bedöms ta längre tid innan inflationen når 2 procent.

Nollränta tills inflationen tydligt tagit fart

Det är viktigt att inflationen stiger mot målet på 2 procent. Reporäntan sänks därför med 0,25 procentenheter till noll procent. Den låga räntan ökar efterfrågan i ekonomin, vilket bidrar till ett högre inflationstryck. Den mycket expansiva penningpolitiken kan även bidra till att inflationsförväntningarna förblir förankrade runt 2 procent genom att sända en tydlig signal att penningpolitiken är inriktad på att inflationen ska närma sig inflationsmålet.

Reporäntan behöver vara kvar på denna nivå tills inflationen tydligt tagit fart. Först i mitten av 2016 väntas räntan börja höjas långsamt för att nå 1,75 procent mot slutet av 2017. Det är en ovanligt låg reporänta i ett skede när konjunkturen är god, resursutnyttjandet är nära sin normala nivå och KPIF-inflationen är 2 procent.

Riksbankens finjusteringsränta sätts till noll

Beslutet om reporäntan kommer att tillämpas från och med den 29 oktober. Inlåningsräntan sänks samtidigt till -0,75 och utlåningsräntan till 0,75 procent. Direktionen har även beslutat att räntan för finjusterande transaktioner sätts till noll.Riksbanken chocksänker reporäntan till noll procent